آزمایشگاه آنالیز حرارتی در سال 90 راه اندازی شده است. هدف انجام آزمون های TGA/DSC در پروژه های دانشجویی،پایان نامه ها و همچنین کاربردهای صنعتی  می باشد و این آزمایشگاه جز معدود آزمایشگاهها در کل کشور است که مجهز به این دستگاه بوده و به بیشتر دانشگاه های ایران و هچنین مراکز علمی و صنعتی خدمات آزمایشگاهی ارائه داده است.