دکتر بیژن رحیمی

نام درس : نمک زدایی آب ( Desalination )

کد درس : 26931

تعداد واحد : 3

دانشکده : مهندسی شیمی و نفت

زمان ارائه : ترم های زوج

 


دکتر سید علی اکبر سجادی 

نام درس : مبانی صنایع معدنی

کد درس : —–

تعداد واحد : 3

دانشکده : مهندسی شیمی و نفت

زمان ارائه : ترم های زوج و فرد