این پارامترها شامل باکتریهای کلیفرم ، تخم انگل نماتد و غیره میباشد که تعرفه ی این خدمات در کنار تعرفه های کلی آزمایشگاه آب و فاضلاب درج شده است.لازم به ذکر است که در آینده ی نزدیک قرار است در راستای ارتقاء آزمایشگاه پارامترهای دیگری نیز به لیست آزمایشها اضافه شود.