آزمایشگاه مركزی دانًشگاه با هدف كاربرد بهینه دستگاههای تحقیقاتی در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و خدمات رسانی به مؤسسات خارج از دانشگاه تأسیس گردید.