انستيتو آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف با هدف توليد، توسعه و ارتقاي دانش و فناوري در حوزه آب و انرژي کشور از سال 1345 با اجراي طرحهايي همچون طراحي و ساخت انواع آب شيرين کن ها، تصفيه خانه هاي پساب صنعتي و شهري و مطالعات منابع آب و انرژيهاي نوين با بهره گيري از اعضاي هيأت علمي و کارشناسان توانمند تأسيس و در حال فعاليت مي باشد. اين مرکز هم اکنون براساس ظرفيت هاي علمي و اجرايي خود در قالب تفاهم نامه همکاري شماره 3/9598-2 و گواهينامه شماره 748-21 به عنوان بازرس معتمد سازمان حفاظت محيط زيست شناخته شده و همچنين از همکاري آزمايشگاه آب و فاضلاب انستيتو، آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست به گواهي شماره 0013-8805-44-ABC، در جهت اجراي طرحها، ارائه خدمات و تلاش در ارتقاي شاخصهاي زيست محيطي کشور بهره مند است. دفتر مطالعات محيط زيست و انرژي دانشگاه صنعتي شريف در ارديبهشت سال 1385با انتقال توانمندي حاصل از فعاليتها و برنامه ريزي هاي انجام گرفته در ستاد محيط زيست و انرژي شهرداري تهران تشکيل گرديد و هم اکنون بر آن است تا با رشد همکاريها و فعاليتهاي برنامه ريزي شده، بستري مناسب در هم افزايي توانمندي هاي بسيار ارزشمند اساتيد، متخصصان و کارشناسان دانشگاه شريف و ساير مجموعه هاي معتبر علمي مهندسي را فراهم آورد. اهداف: اهم اهداف مجموعه عبارتند از: 1- توليد، توسعه و ارتقاي دانش و فناوري در حوزه آب و انرژي کشور. 2- انجام مطالعات علمي و پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره و انجام طرحها و پروژه هاي مطالعاتي، طراحي و اجرا در حوزه محيط زيست و انرژي کشور. 3- الگوسازي و شکل گيري رابطه مؤثر دانشگاه با سازمانها و صنايع کشور. 4- تحقق الگوي انسجام ميان پژوهش، طراحي و اجرا در پروژه ها با مشارکت تمامي مؤلفه ها. 5- خلق و ارائه دستاوردهاي تازه در سطح کشور. 6- تأثير فرهنگي در جامعه براي ارتقاء سطح فکري و بهبود رويه ها. 7- تربيت نيروهايي که خود در مجموعه اي مشابه بتوانند انديشه صحيح، روشمند و متعالي توليد کنند.