فرآیند نمک زدایی آب، فرآیندی است که طی آن آب شور از منبع مورد نظر (سطحی مانند دریاها و یا زیر سطحی مانند سفره های زیر زمینی) استخراج شده، سپس رسوبات، آلودگی ها و نمک آن جدا گردیده و آب تازه که دارای املاح بسیار کمتری نسبت به آب خام اولیه است، با هدف مصارف شرب، صنعت و یا کشاورزی تولید می شود. خروجی این سامانه ها آب تازه (Freshwater) به عنوان محصول اولیه و آب بسیار شور یا همان تلخاب (Brine) می باشد. این فرآیندها بطور کلی در دو دسته “فرآیندهای با تغییر فاز” و “فرآیندهای بدون تغییر فاز” طبقه بندی می شوند