فلسفه وجودی:

طراحی، تحقق و بهبود پژوهش­ها و آموزش­های کاربردی و توسعه فناوری در حوزه آب، انرژی و محیط زیست

ماموریت:

–          توسعه فعالیت های نمک زدایی آب در کشور

–          تصفیه، بازیافت و بازچرخانی آب و فاضلاب و مدیریت پسماند

چشم انداز:

كسب مرجعيت علمي میان رشته ای در زمینه های نمکزدایی آب، تصفیه، بازیافت و بازچرخانی فاضلاب و مدیریت پسماند تا افق 1404