مهندس  علیرضا نظری علوی

مدیر فنی آزمایشگاه

صحفه ی شخصی : sharif.edu/~alavi

پست الکترونیک : alavi@sharif.edu

 خانم زهرا کریم نیا

 لیسانس شیمی محض

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب (بخش شیمی)

 


خانم سکینه احفادی

فوق لیسانس شیمی کاربردی

کارشناس آزمایشگاه آنالیز حرارتی