دکتر ایوب ترکیان

دکترای مهندسی محیط زیست (آمریکا)

صفحه شخصی : sharif.edu/~torkian

پست الکترونیک :  torkian@sharif.edu

شماره داخلی : 258


دکتر علی اصغر اعلم الهدی

دکترای شیمی تجزیه (آمریکا)

صفحه شخصی : sharif.edu/~alamo

پست الکترونیک : alamo@sharif.edu

شماره داخلی :  265


دکتر سید علی اکبر سجادی

دکترای شیمی معدنی (سوییس)

صفحه شخصی : sharif.edu/~sajadi

پست الکترونیک :sajadi@sharif.edu 

شماره داخلی :  263


مهندس علیرضا نظری علوی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران (فرانسه)

صفحه شخصی : sharif.edu/~alavi

پست الکترونیک : alavi@sharif.edu

شماره داخلی :  266


مهندس محمد میرزایی

کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (ایران)

صفحه شخصی : sharif.edu/~mirzai

پست الکترونیک :  mirzai@sharif.edu

شماره داخلی :  270


دکتر بیژن رحیمی

دکترای نمک زدایی آب (استرالیا)

صفحه شخصی : sharif.edu/~bijan

پست الکترونیک : bijan@sharif.edu

شماره داخلی :  269


دکتر شهناز قاسمی

دکترای شیمی فیزیک (ایران)

صفحه شخصی : sharif.edu/~sh.ghasemi

پست الکترونیک : sh.ghasemi@sharif.edu

شماره داخلی :  260