خانم زهرا کریم نیا 

 لیسانس شیمی محض

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب (بخش شیمی)


خانم سکینه احفادی

فوق لیسانس شیمی کاربردی

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب (بخش شیمی)

 


خانم مرضیه خالقیان

فوق لیسانس شیمی تجزیه

کارشناس آزمایشگاه آنالیز حرارتی

 


خانم مولود خاکیان

لیسانس مهندسی بهداشت محیط

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی

 


آقای مهندس محمد فراهانی

لیسانس مهندسی مکانیک

سرپرست کارگاه