دکتر سیدجمال الدین هاشمیان

دکترای مهندسی محیط زیست (انگلستان)

صفحه شخصی : sharif.edu/~jamal

پست الکترونیک : jamal@sharif.edu


دکتر حمید مهدیقلی

دکترای مهندسی مکانیک (انگلستان)

صفحه شخصی : sharif.edu/~mehdi

پست الکترونیک : jamal@sharif.edu


دکتر حسین گل نبی

دکترای فیزیک

صفحه شخصی : –

پست الکترونیک : golnabi@sharif.ir 


دکتر مهدی اسکویی تبریزی

دکترای فیزیک

صفحه شخصی : –

پست الکترونیک : osk1258@yahoo.com


مهندس محمود اشجع

فوق لیسانس فیزیک

صفحه شخصی : –

پست الکترونیک :  ashjaa@sharif.edu