Water, Energy & Environment Nexus

نشست ششم تبادل تجربیات علم و فناوری (استپ) با عنوان “همبست آب، انرژی و محیط زیست” با هدف ارایه راهکار برای توسعه ظرفیت های بالقوه در جهان اسلام با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف و بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) با حضور شخصیت های برجسته بین المللی در زیست بوم علم و فناوری برگزار گردید.

پنل سوم این نشست با عنوان “روش‌های نمک‌زدایی و بازچرخانی آب با مصرف بهینه انرژی” در روز 19 آبان ماه با حضور تعداد زیادی از پژوهشگران و متخصصین داخلی و خارجی در این حوزه، توسط انستیتو آب و انرژی برگزار گردید.

 سایت نشست “هم بست آب، انرژی و محیط زیست” 

برنامه نشست “هم بست آب، انرژی و محیط زیست”

 معرفی پنل تخصصی روش‌های نمک‌زدایی و بازچرخانی آب با مصرف بهینه انرژی

کارگاه “هم بست، آب انرژی و محیط زیست”